OM KLUBBEN

  • Chefstränare: Sergio Leites
  • Övriga tränare: Rafael Leites, Jon Röhne, Mauricio Jara Cofré, Veselin Doderovic, Maria Leites, Mats Sundgren, Kenneth Wedin, Beto Martins

Team Leites Stockholm

If Team Leites Stockholm vill ge medlemmarna den bästa BJJ och SW- träningen som kan erbjudas. Våra instruktörer brinner för att ge medlemmarna möjlighet att nå deras fulla potential inom kroppslig och personlig utveckling.

Team Leites Stockholm har som målsättning att som ideell förening bedriva idrottsverksamhet för ungdomar och vuxna i Stockholm för att främja en bättre hälsa, välmående och framtids utsikter genom ett ökat självförtroende och självkänsla.

Klubbens verksamhet bygger på alla människors lika värde samt på de demokratiska principerna.

Vår klubb tar avstånd från allt våld som sker utanför kampsport sammanhang och vi har en anti-dopning policy med noll tolerans.

I idrotten finns en ambition till utveckling och ständig förbättring. Vi vill genom vår verksamhet inom idrottsrörelsen utveckla människor positivt i alla avseenden. Det är vår ambition att härigenom medverka till att utveckla ett bra samhälle. Vi vill vara en motkraft till sådant som är dåligt och nedbrytande. Vi tar direkt avstånd från all osportsligt beteende och den som bryter mot de av klubben uppsatta stadgarna eller policyn utesluts omedelbart.

Stadgar och förhållningssätt

Att vara en förening för kampsportintresserade personer för Brasiliansk Jiujitsu (BJJ) samt Submission Wrestling (SW) med ett Brasilianskt Jiujitsu perspektiv och utgångspunkt. Att i alla led ständigt utveckla och förbättra jiujitsun till form och innehåll. Att alla som vill, oavsett ras, religion, ålder, kön, nationalitet och fysiska förutsättningar, får vara med i vår idrottsverksamhet Att följa Svenska budo och kampsports förbundets stadgar om idrottsverksamhet Att jiujitsun ger upplevelser och skapar kontakt mellan människor från olika samhällsgrupperingar Att aktivt arbeta mot dopning och att ha en anti-dopning policy Att jiujitsun ger alla som deltar en kamratlig och trygg social gemenskap Särskilt viktigt är det att verksamheten är utformad så att alla lär sig respektera varandra som kamrater och medtävlare. Att glädjas åt varandras framgångar och stötta varandra vid motgångar är viktiga delar i Team Leits Stockholms idrottsgemenskap.

Som medlem ska man vara laglydig, samt följa våra och Riksidrottsförbundets riktlinjer mot dopning, våld, rasism och droger. Som medlem ska man verka för en bra och positiv attityd i gruppen och klubben, med ett handlande (även privat utanför klubben/träning/tävling) som ej skadar gruppen och/eller klubbens verksamhet.

Team Leites Stockholm är en förening utan vinstsyfte och samtliga pengar går tillbaka till medlemmarna med prioritering av resor, träningsläger, tävlingar och seminarier.

Medlem ska ha läst igenom och vara införstådd med Team Leites Stockholm policy och regler samt acceptera och följa dessa. Om någon utövare bryter mot en eller flera regler kan detta leda till avstängning från all verksamhet som Team Leites Stockholm bedriver utan återbetalning av medlems/träningsavgift.

Bra att veta

Ett råd av de instruktörer som undervisar på klubben beslutar tillsammans om när gradering av en elev ska äga rum. Att bli graderad kan gå relativt snabbt eller ta lång tid beroende på en mängd olika faktorer. Beslut om gradering kan inte ifrågasättas då det högre bältet alltid ska respekteras.

På föreningens hemsida och i lokalen finns trivselregler att läsa. Dessa ska alla läsa, ta till sig och respektera.

Endast betalande medlemmar har tillgång till föreningens officiella facebooksida.

I If Team Leites Stockholm finns två beslutande organ. Årsmötet och styrelsen. Beslut fattas i demokratisk ordning och redovisas i föreningens årsberättelse. Om du som medlem undrar över något som har med styrelsens arbete eller beslut att göra ska du höra av dig till styrelsens ordförande som gärna svarar dig.

Om du undrar över något som har med din idrottsliga utveckling att göra ska du vända dig till din tränare.

Varken tränare eller några andra med uppdrag inom If Team Leites Stockholm tjänar några pengar på verksamheten utan ställer ideellt upp med sin tid och kunskap. Team Leites Stockholm styrelse är:

  • Ordförande: Samuel Jonasson Tillenius
  • Vice Ordförande: Annica Jara Cofré
  • Sekreterare: Yesi Rodriguez
  • Kassör: Suhain Munshi
  • Ledamot: Sergio Leites
  • Ledamot: Emma Tolander
  • Ledamot: Erik Gollne